Sommar med nyheter och uppmaningar

Nytt parkeringsbolag
Nytt parkeringsbolag för vår förening är Sverige Parkering från juli månad. Avtalet med Aimo är avslutat. Nya skyltar kommer upp i början av juli. Sverige Parkering kommer även att göra bevakningsturer inom samfälligheten. Mer info kommer efter någon veckas mjukstart. Vi påminner om att det råder P-förbud inom samfälligheten. Tillåten maxtid är 10 min med tanke på utryckningsfordon. Undantag är t.ex. vid in- och utflyttning.

Soprummet!
På förekommen anledning måste vi påminna om att det endast är vanliga hushållssopor och matavfall som kan lämnas i soprummet! Alla former av förpackningar m.m. ska lämnas på återvinningsstation (t.ex på Melodivägen på väg mot centrum eller SRV:s återvinningscentral mellan Skogås och Trångsund)!

Stäng bommarna!
En liten vädjan till oss alla att hjälpas åt och stänga bommarna så snart det bara går efter att de ställts upp för bilpassage. Många är duktiga och stänger bommarna efter sig, men ibland är det några som glömmer sig.

Nya bokningsverktyg på hemsidan för gemensamhetslokalen
Nu är det möjligt att även boka en del av ett dygn. Lokalen är så populär, att vi hoppas på detta sätt kunna göra den än mer tillgänglig. Tyck gärna till om de nya verktygen till oss i styrelsen (styrelsen@samf-massan.se)!

Ingen tippning vid gemensamhetslokalen
Vi påminner om att det inte är tillåtet att tippa trädgårdsavfall eller liknande på andra sidan av stigen vid gemensamhetslokalen! Det är park-/naturmark och tillhör kommunen.

Glad sommar och sköt om er!

Sandsopning och farthinder

Hej grannar,

Sandsopningen är äntligen påbörjad. I slutet av denna vecka eller i början av nästa vecka kommer den stora maskinen och tar hand om sanden.

Därefter kommer farthindren att utplaceras. Förhoppningsvis i veckan före den 20 april. Och då är det också säsongsdags att hålla bommarna stängda.

Dvs ”Inga farthinder – öppna bommar” och ”Farthinder utplacerade – stängda bommar”.

Sköt om er!

Vårstädning lördagen 27 april

Hej alla kära grannar!

Lördagen 27 april kl 9-12 är alla välkomna till den sedvanliga vårstädningen!
Samling nedanför gemensamhetshuset vid nio-tiden. Efter väl utfört arbete blir det som vanligt mingel med korvgrillning och fika. Blanketter för timersättning för deltagande i städdagen kommer att finnas på plats.

PS Som vanligt reserverar vi ett par av platserna på besöksparkeringen närmast infarten för containern fredag till måndag.

Välkomna!

Rapport från årsstämman

Hej kära grannar,

På årsstämman den 24 mars deltog sexton hushåll. Verksamheten under 2023 beskrevs. Den ekonomiska redovisningen presenterades och revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Stämman biföll förslaget.

Styrelsen beskrev och informerade om den stora fjärrvärmeläckan och om de utredningar som pågår (möjlighet till elbilsladdning och nya sopkärl).

Styrelsens budgetförslag inklusive nya avgifter och underhållsplan för 2024 presenterades och godkändes av stämman. De nya avgifterna gäller from maj 2024 och finns beskrivna här på hemsidan under menyn ”För boende”.

Arvoden, timersättning mm höjs. Ordförande, kassörer och ordinarie ledamöter får något högre ersättning. Timersättningen för utfört arbete (tex vid städdagar) höjs till 150 kr. Avgiften till underhållsfonden höjs från 100 till 150 kr. Avgift för parkering och garage höjs inte.

I styrelsen är den enda förändringen att Johan Hjortås ersätter Mohammed Al-Breihi. Nathalie Hönig och Jimmy Werner omvaldes som valberedning.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på nya bokningsregler och eventuella avgifter för gemensamhetslokalen. Stämman gav också styrelsen godkänt att förbereda för inköp och installation av hjärtstartare utanför gemensamhetslokalen så snart ekonomin tillåter det.

Viktigt om revisorer!
Stämman kunde inte välja nya revisorer (2 ordinarie och 1 suppleant) då det inte fanns några förslag. Valberedningen behöver hjälp att få fram namn till dessa uppdrag så att vi så snart det går kan fatta beslut på en kommande extrastämma!

Hör gärna av er till oss i styrelsen eller till valberedningen om revisorer!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi i styrelsen vill tacka alla för fint samarbete under det gångna året!

* Kör sakta inom området och helst endast vid behov.
* Tänk på att nyårsfyrverkerierna stressar många djur som inte tål fyrverkerismällar.

Efter nyår kommer vi på förekommen anledning att ta in en offert för rörelsestyrd extrabelysning på parkeringen. Vi har sagt upp avtalet med Aimo och avser skriva avtal med en mer ronderingsaktiv firma och med tydligare skyltning. Vi hoppas att detta ska bidra till att få ner antalet inbrott i våra parkerade bilar.

God Helg och sköt om er!

Avstängning av varm- och kallvatten onsdagen 25 oktober

Till alla hushåll i Mässan!

De nya fjärrvärmerören
De nya fjärrvärmerören kommer att kopplas in tisdagen 25 oktober. Detta dagsjobb kommer endast att marginellt märkas.

Omläggning av vattnet
Onsdagen 25 oktober  kl 8 – max16 kommer varm- och kallvattnet att vara avstängt pga omläggning med nya rör. Om arbetet blir klart före kl 16 kommer vattnet självklart att kopplas på tidigare.

Varm- och kallvattnet kommer alltså att vara avstängt under stor del av onsdagen den 25 oktober. Häll upp vatten innan för matlagning, dryck etc!

Nyhetsbrev 6 okt 2023

Nyhetsbrevet innehåller följande information:

Reparation av vattenläckan närmar sig slutet
Nu är allt grävarbete avslutat och avspärrningarna borttagna. I början av nästa vecka (troligen tisdag) avslutas arbetet med återställning av berörda markytor runt omkring som blivit skadade. Då kommer också container och maskiner att fraktas bort. Själva inkopplingen av de nya rören kommer förhoppningsvis att ske i vecka 42 (16-20 okt). Vi återkommer med mer info när det drar ihop sig. Asfaltytorna som blivit uppgrävda kommer att helt återställas efter vintern.

Stenar
Vi har fått ett antal stora stenar utplacerade inom samfälligheten. Syftet är att skydda våra gräsytor mot onödig bilkörning. Vi vet att det finns lite olika uppfattningar kring dessa stenar. Därför kommer vi att följa upp frågan längre fram och göra en utvärdering under nästa år.

Höststädning
Vi vill bara påminna om den kommande höststädningen lördagen den 28 oktober. Mer info kommer längre fram.

Nyhetsbrev 29 sept 2023

Nyhetsbrevet innehåller information om följande frågor:

Reparationen av fjärrvärmeläckan närmar sig slutet
Grävarbetena är nu avslutade. Under kommande vecka fylls schaktet igen. Därefter kommer de nya rören att kopplas in. Mer info kommer inom kort.
Trädbeskärningar
Vi har låtit beskära ett antal träd inom samfälligheten, bla några körsbärsträd och trädet närmast gemensamhetslokalen.
Papperskorgen vid parkeringen
Eftersom papperskorgen missbrukats med nedskräpning runt omkring som följd, har vi tyvärr tvingats tagit bort den.
Infoblad om sophantering
Vi har på förekommen anledning delat ut ett infoblad till alla hushåll om vilka sopor som är lämpliga för hantering i vårt soprum och vilka som ska till någon återvinningsstation. Vi vädjar till alla att respektera instruktionerna.
Stenar
Vi kommer inom kort att få ett antal stora stenar utplacerade för att förhindra onödig bilkörning på våra gräsytor.

Påminnelse om den kommande höststädningen lördagen 28 oktober. Mer info kommer.

Nyhetsbrev 11 september 2023

Det senaste nyhetsbrevet (kolla din mail) innehåller information om:

  • att vattenläckan i fjärrvärmesystemet nu ska lagas ordentligt
  • att arbetet påbörjas torsdagen den 14 september
  • att trasiga armaturer i lyktstolparna kommer att lagas
  • att bara slänga hushållsavfall i behållarna i soprummet
  • att kartonger, trädgårdavfall m.m. INTE får slängas i soprummet