Styrelsen – Kontakta oss gärna

Alla är välkomna att att kontakta någon av oss i styrelsen, vi finns att nå här.
Det går även bra att skicka e-post till oss på  styrelsen@samf-massan.se

Styrelsen

Ordförande: Ingvar Lundkvist, Rapsodivägen 11, 070-887 64 08
Ledamot/Kassör: Anna-Karin Ljusberg, Rapsodivägen 119, 073-365 11 53
Ledamot/Sekreterare: Johan Hjortås, Rapsodivägen 47, 070-348 86 92
Ledamot: Peter Csiky, Rapsodivägen 97, 070-227 97 39
Ledamot/Biträdande kassör: Per-Ove Melinder, Rapsodivägen 35, 070-921 38 88
Suppleant: Daniel Åderman, Rapsodivägen 71
Suppleant: Jimmy Bergström, Rapsodivägen 77

Arbetsfördelning

Av praktiska skäl kan det vara bra att känna till följande arbetsfördelning inom styrelsen:
Ekonomi: Anna-Karin Ljusberg och Per-Ove Melinder
Fastighet och drift: Jimmy Bergström och Ingvar Lundkvist
Gemensamhetslokalen: Peter Csiky
Grannsamverkan: Ingvar Lundkvist
Gräsklippning: Ingvar Lundkvist
Lekplatser: Daniel Åderman
Nycklar: Anna-Karin Ljusberg
Nyhetsbrev: Ingvar Lundkvist
Parkering och garage: Anna-Karin Ljusberg
Snöröjning: Ingvar Lundkvist
Sophantering: Ingvar Lundkvist
Webb: Ingvar Lundkvist och Johan Hjortås

Styrelsemöten

Styrelsen genomför ett möte varje månad i gemensamhetslokalen, Rapsodivägen 73. Dessa möten är stängda. Har medlemmar något som styrelsen ska behandla så kontakta någon av styrelseledamöterna eller mejla till styrelsen:  styrelsen@samf-massan.se.

Revisorer och valberedning

Revisorer: Inte vald och Inte vald
Revisorssuppleant: Inte vald
OBS! Årsstämman 24 mars 2024 kunde inte utse några revisorer eftersom det inte fanns några förslag. Valberedningen (nedan) behöver hjälp! Beslut måste sedan fattas på extrastämma inom kort (kallelse kommer)!

Valberedning: Natalie Hönig och Jimmy Werner

Årsmöten

Samfälligheten genomför årligen föreningsstämma. Denna sker normalt i slutet av mars månad.

Motioner (förslag) till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader innan kommande årsmöte, dvs. innan årsskiftet, för att de ska hinna behandlas. Under dokument finns exempel på hur en motion kan se ut.

Med anledning av GDPR redovisas inte mötesprotokoll på hemsidan. Kontakta sekreteraren för att ta del av protokollet.

Organisationsnummer

717904-8066