Bygga och bo

Observera att denna information är en hjälp och vägledning. Bestämmelser ändras kontinuerligt. Även om vi försöker hålla informationen aktuell kan vissa lagändringar skett den senaste tiden. Du ansvarar själv för att ta del av kommunens och Boverkets senaste bestämmelser.

Byggregler som gäller specifikt för radhusen i Östra Skogås.

Östra Skogås är utpekat i Huddinge kommuns kulturmiljöprogram. Vid ommålning eller byte av av fönster eller material på fasaden kan det krävas bygglov.

För fönsterbyte gäller följande.
Bygglov behövs inte:
Om fönstrets utformning i huvudsak är densamma. Det innebär att om man med en balk/list kan efterlikna det vädringsfönster som finns i originalfönstren, samt att fönstren i övrigt inte avviker från originalfönstrens utformning när det gäller exempelvis mått och färg, så krävs inget bygglov. Det är viktigt att den balk/list som monteras har samma mått som motsvarande i originalfönstren har.
Bygglov behövs:
Ändra färg eller ändra utseende genom att ta bort vädringsfönster och sätt in ett stort fönster. Ändringen betraktas som en bygglovspliktig fasadändring. Bygglovs- och tillsynsnämnden har den 8 april 2020 (§§ 13-17) samt 15 april 2020 (§ 12) beslutat i ärenden i radhusområdet i Östra Skogås där bygglov har beviljats för fönster och dörrar med en annan utformning än originalutformningen samt med en vit kulör. Åtgärderna bedömdes inte förvanska byggnadens eller områdets enhetlighet. Däremot utgör de en väsentlig ändring av byggnadens karaktär (och därmed krävs bygglov).
Om man vill måla om fasaden så måste man måla den i originalfärgen.
Kommunen inte någon lista med originalfärgerna sparade  men man har för avsikt att kolla/mäta färgerna i vår (2021)

Byggregler -generellt

Boverkets byggregler (BBR) gäller för ombyggnader och byggnationer av fastigheter mm. Första BBR är från 1993 och ändras årligen. I första hand är BBR till för fackmän som arbeter i branchen.

Uppfyller man reglerna i BBR uppfyller man även försäkringsbolagens krav för byggnationer. Att följa dessa regler är alltså mycket viktigt om något skulle inträffa, tex en vattenskada. Vidare kan en besiktning anmärka på en inte fackmässigt utförd installation vilket kan orsaka ett lägre pris vid en eventuell försäljning.

En auktoriserad installatör är garant för att installationen/byggnationen utförs fackmässigt. I vissa fall kräver reglerna att arbetet utförs av auktoriserad yrkesman.

Fackmässigt eller fackmannamässigt innebär att ett arbete utförs sakkunnigt eller yrkesmässigt och som följer de branchregler som finns. Fackmässig är inte hur duktig man är utan att åtgärderna blir korrekt utförda.

Badrum

I badrum krävs det normalt vattentätt skikt på golv och de delar av väggen som utsätts för vatten (våtzonen). Anslutningar, infästningar och genomföringar ska vara vattentäta.

Nedan har vi samlat användbara länkar med information om badrumsrenovering:

Boverket angående badrum
Stiftelsen AB Svensk våtrumskontroll -GVK
Branschregler Säker Vatteninstallation

Värme

Husen värms upp med vattenburen fjärrvärme.

Förändringar i husets värmevattenvolym är inte tillåtet. Men vissa arbete kan kräva att värmevattnet stängs av tillfälligt.

För 3-or finns avstängningsventiler i köket under vasken. I 5-or sitter motsvarande ventiler i kulverten. Du behöver kontakta någon i styrelsen om du har ärenden till kulverten. Kulverten sköts av samfällighetsföreningen.

Vattenburen golvvärme

Är inte tillåtet om det inte är ett fristående system och inte inkopplat på samfällighetens. Detta på grund av att det påverkar flödet i det gemensamma värmenätet.

Elinstallationer

Det finns strikta regler för arbeten med el. Oftast krävs att arbetet utförs av en behörig elinstallatör.

Avlopp

Under huset samlas avloppsledningarna till den gemensamma ledningen/-röret. Detta gemensamma rör är samfällighetens. Inga åtgärder eller ändringar får göras på denna ledning utan styrelsens uttryckliga tillstånd.

Ombyggnader och dylikt som Samfälligheten inte beslutar om:

(Vi hänvisar till kommunens regler)

Staket

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men ibland kan ett staket bedömmas som ett plank eller en mur. Då gäller andra regler. Bl.a kan bygglov krävas. Se vidare på Boverkets hemsida. För oss i Huddinge kommun kan man läsa om staket här.

Uteplats och uterum

I flera fall krävs bygglov från byggnadsnämnden. Det kan även krävas medgivande från grannen.