Aktuella avgifter

Avgiftens storlek är bunden till husets storlek (3:a, eller 5:a), Från och med första Juli 2020 är avgiften 1769 kr / månad för 3:orna och 2380 kr / månad för 5:orna. Därefter tillkommer avgift för hyra av parkeringsplats/garage (150/450 kr). Inbetalning görs till bankgiro 5327-5970.

Ingående delar i samfällighetsavgiften

Avgiften till samfälligheten går till utgifter för de gemensamt ägda delarna.
Ingående löpande delar i samfällighetsavgiften:
  • Värme
  • Vatten
  • Sophämtning, hushållssopor (2 ggr i veckan)
  • Analog TV (grundutbud)
  • Snöröjning och sandning.
  • Elektricitet för gemensamt ägda delar, tex. gatubelysning och aktivitetsrum.
  • Underhåll av de gemensamma grönytorna, tex. gräsklippning och slyröjning
  • Löpande underhåll av de gemensamt ägda delarna
  • Amortering och ränta på banklån
Följande utgifter för samfälligheten kan tillkomma och innefattas i budgeten:
  • På årmötet beslutade investeringar till området. Tex. byte av sand till lekplatser, reservvärmepump, utbyggnad av parkering osv.