Aktuella avgifter

Avgiftens storlek är bunden till husets storlek (3:a, eller 5:a), Från och med först Juli 2019 är avgiften 1684 kr / månad för 3:orna och 2266 kr / månad för 5:orna. Därefter tillkommer avgift för hyra av parkeringsplats/garage (150/450 kr). Inbetalning görs till bankgiro 5327-5970.

Ingående delar i samfällighetsavgiften

Avgiften till samfälligheten går till utgifter för de gemensamt ägda delarna.
Ingående löpande delar i samfällighetsavgiften:
 • Värme
 • Vatten
 • Vår- och höststädning (avdrag ges till deltagande medlemmar)
 • Sophämtning, hushållssopor (2 ggr i veckan)
 • TV (grundutbud)
 • Snöröjning och sandning.
 • Elektricitet för gemensamt ägda delar, tex. gatubelysning och aktivitetsrum.
 • Underhåll av de gemensamma grönytorna, tex. gräsklippning och slyröjning
 • Löpande underhåll av de gemensamt ägda delarna
 • Amortering och ränta på banklån
Följande utgifter för samfälligheten kan tillkomma och innefattas i budgeten:
 • På årmötet beslutade investeringar till området. Tex. byte av sand till lekplatser, reservvärmepump, utbyggnad av parkering osv.