Aktuella avgifter

Avgiftens storlek är bunden till husets storlek (3:a, eller 4:a/5:a).
Sedan första Juli 2021 är avgiften 1957 kr/månad för 3:a och 2599 kr/månad för 4:a/5:a.

Fr.o.m 1/7 2022 är avgiften 1994 kr/månad för 3:a och 2649 kr/månad för 4:a/5:a

Därefter tillkommer avgift för hyra av parkeringsplats/garage (150/450 kr).

Inbetalning görs till bankgiro 5327-5970.

Ingående delar i samfällighetsavgiften

Avgiften till samfälligheten går till utgifter för de gemensamt ägda delarna.
I samfällighetsavgiften ingår:
 • Värme
 • Vatten
 • Sophämtning, hushållssopor (2 ggr i veckan)
 • Analog TV (grundutbud)
 • Snöröjning och sandning.
 • Elektricitet för gemensamt ägda delar, tex. gatubelysning och aktivitetsrum.
 • Underhåll av de gemensamma grönytorna, tex. gräsklippning och slyröjning
 • Löpande underhåll av de gemensamt ägda delarna
 • Amortering och ränta på banklån
 • 100 kr/månad till en reparationsfond
Följande utgifter för samfälligheten kan tillkomma och innefattas i budgeten:
 • På årmötet beslutade investeringar till området. Tex. byte av sand till lekplatser, reservvärmepump, utbyggnad av parkering osv.