Drift och underhåll

Städdagar

Två gånger om året har vi en gemensam städdag. På våren infaller den vanligtvis i mitten av april. Höststädningen brukar infalla i månadsskiftet oktober-november. Information delas alltid ut till alla Mässans hushåll i samband med städdagen. Städdagen är förutom uppsnyggning av området en möjlighet att träffas grannar emellan och efteråt har vi en trevlig fikastund med korv med bröd, kaffe och saft vid lokalen.

Normalt träffas vi klockan 09 vid redskapsboden där vi också gör en närvarokontroll. När städningen är klar vid 12-tiden tar vi en fikastund vid lokalen.

Gräsklippning

Under sommarhalvåret klipps de gemensamma gräsytorna efter behov och sly hålls nere på våra gemensamma ytor. Arbetsinsatser med kontinuitet ersättes av styrelsen.

Träd och buskar

Vi har ett vackert och grönt område som vi ska värna om. Träden fyller en rad viktiga funktioner i vårt närmiljö. Att träd växer och blir stora är ingen nyhet och ibland behöver stora eller gamla träd fällas för att ge plats för nya. Men att själv fälla träd som växer på samfällighetens eller kommunens mark är inte tillåtet. Det är heller inte tillåtet att stympa träden.  Eventuellt trädfällningslov beslutas vid föreningens årsmöte efter inkommen motion. Styrelsen ansvarar för att grönområdena sköts.

Snöröjning

Snöröjning och sandning sker vintertid av en av styrelsen utsedd entreprenör. Utanför eget hus bildas en snövall vid snöröjningen. Den tar var och en själv hand om. Se även till att postbilen kan komma åt din brevlåda. Skotta in snön på din tomt, inte ut på gången. Om snöröjning eller sandning skulle utebli, gör en felanmälan.

Värme

Husen värms upp med vattenburen fjärrvärme. Vi har en egen värmepump för området. Vår leverantör av fjärrvärme är Södertörn Fjärrvärme AB.
Det är inte tillåtet att göra ändringar i värmesystemet. Pumpar, rör mm är dimensionerade för en viss volym och ett visst flöde.

Endast fackman får göra underhåll eller reparation av värmesystemet. Detta inkluderar husens element och dess ledningar och rör. Värmen ingår i avgiften till samfälligheten.

Lite tips för att att spara energi hemma.
Information om värmesystemet och lite tips hur du håller det varmt hemma i vinter.

Vatten

Vår vattenleverantör är Stockholm Vatten. Kall- och varmvatten mätes centralt för området och ingår i avgiften till samfälligheten. Glöm inte att felanmäla om du stöter på problem med vattnet.

TV

Vår TV-leverantör är ComHem. Det analoga grundpaket ingår i avgiften till samfälligheten (kan inte väljas bort). De kan även leverera bredbandsuppkoppling samt digital TV via TV-uttaget.

Fiber

Fiber från Openifra är indragen 2020. Att ansluta till fibernätverket är ett beslut som varje enskild husägare har fattat.

Elektricitet

Vår El-leverantör är Vattenfall. Varje hushåll har en egen mätare som fjärravläses av Vattenfall. Som kund hos Vattenfall kan du logga in och kontrollera dina mätvärden och/eller ändra dina uppgifter.

Gatubelysning

Belysningen på gångar och parkering tänds och släcks automatiskt. Kontakta felanmälan om någon lampa skulle vara trasig.

Krypgrund och kulvert

Här finns bland annat ledningar för värme, vatten, avlopp, TV/radio. Alla arbeten i kulvertar ska loggföras och skall utföras av fackman eller av av fackman utsedd och vara godkänt av styrelsen.
Det är också viktigt att ventilationsrören på utsidan inte täcks för.

Styrelsen tillser att kulvertarna (5:or) inspekteras 2 ggr per år i samband med vår- och höststädning. Krypgrunder (3:or) måste fastighetsägaren själv tillse att inspektion blir gjort med jämna mellanrum.

I dokumentet ”Avstyckning, anläggnings- och ledningsrättsåtgärd” finns ägandeförhållanden, ansvar, skyldigheter m.m. beskrivet.

Ventilation

Våra hus ventileras med s.k. forcerad ventilation. Det innebär att en fläkt på vinden alltid är igång och ser till att det är en bra inomhusmiljö. Fläkten kan även regleras till högre varvtal från köket vid matlagning osv.

Denna fläkt skall alltid vara igång och bör rengöras regelbundet för optimal verkan. Rengör även filtret ovanför spisen.
Att rengöra fläkten är inte svårt för en händig person. Annars kan man anlita en sotare som kommer och kontrollerar/gör rent i fläkt och kanaler. Du kan kontakta någon i styrelsen om du vill veta mera.

För extra ventilation finns även reglerbara ventilationshål ovanför fönsterna i vardagsrummet och sovrum. På toaletterna och i garderoben finns det en utsugsventil. All ventilation mynnar ut på taket i skorstenen.
På gavelhusen sitter det ett extra ventilationsrör på taket. Det är ventilation från krypgrunden/kulverten. Den drivs av självdrag. Utanför gavlarna finns två stålrör som leder luft ner till krypgrunden/kulverten. Dessa får inte täckas för!

Radon

Radongas finns naturligt i berggrunden samt i grus och sand. Huddinge kommun rekommenderar alla som inte tidigare mätt, eller har en mätning äldre än fem år, att mäta radongashalten i bostaden. Mer om detta finns på Huddinge kommuns hemsida.