Aktuella avgifter

Avgiftens storlek är bunden till husets storlek (3:a, eller 4:a/5:a).

Sedan 1:a juli 2023 är avgiften 2089 kr/månad för 3:a och 2776 kr/månad för 4:a/5:a.

Fr.o.m 1:a maj 2024 är avgiften 2400 kr/månad för 3:a och 3180 kr/månad för 4:a/5:a

Därefter tillkommer avgift för hyra av parkeringsplats/garage (200/500 kr).

Inbetalning görs helst via autogiro. Se mer under under menyrubriken ”Autogiro”.

Samfälligheten Mässans bankgiro är 5327-5970.

Ingående delar i samfällighetsavgiften

Avgiften till samfälligheten går till utgifter för de gemensamt ägda delarna.
I samfällighetsavgiften ingår:
 • Värme
 • Vatten
 • Sophämtning, hushållssopor (2 ggr i veckan)
 • Digital TV (grundutbud från ComHem/tele2)
 • Snöröjning och sandning.
 • Elektricitet för gemensamt ägda delar, tex. gatubelysning och gemensamhetslokalen.
 • Underhåll av de gemensamma grönytorna, tex. gräsklippning och slyröjning
 • Löpande underhåll av de gemensamt ägda delarna
 • Samfällighteten har sedan 2022 inte längre något banklån
 • 150 kr/månad till en reparationsfond (tidigare 100 kr men från maj 2024 150 kr)
Följande utgifter för samfälligheten kan tillkomma:
 • På årmöte eller extrastämma beslutade investeringar eller andra insatser i området på förekommen oväntad anledning och i regel av akut karaktär.